جناب آقای امیر سهیلی خواه فعال در حوزه بازار های مالی