بررسی سهام شرکت twitter تاریخ 2021/1/24 ساعت 22:00

بررسی سهام شرکت twitter خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…
0
2,500,000 ریال

بررسی سهام شرکت AT&T تاریخ 2020/12/13 ساعت 22:00

بررسی سهام شرکت AT&T خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…
1
2,500,000 ریال

بررسی سهام شرکت Newmont تاریخ 2020/11/29 ساعت 22:00

بخشي از ويبنار آموزشي روزهاي يکشنبه - بررسي رفتار سهام شرکت NEWMONT   https://dl1.mamgp.com/Video/newmont.mp4
0
رایگان!