انتقال مبلغ به دوره تریدر 1400

انتقال مبلغ هزار دلار در پایان دوره آموزشی ۱=۹۹ به دوره آموزشی تریدر ۱۴۰۰
    خواهشمند است با درخواست اینجانب مبنی بر انتقال مبلغ هزار دلار در پایان دوره آموزشی ۱=۹۹ به شرایط و قوانین دوره آموزشی تریدر ۱۴۰۰ موافقت فرمایید.