هلدینگ مام گروپ با تفکر تیمی و شعار ما با هم رشد خواهیم کرد با هـدف کسـب انتـفاع از بـازارهـای مالـی و بـا تمـرکز

بر مدیریت نگـرش ذهـن، استـراتـژی برنـده را بر اساس بینش و تجربه ی مام گروپ در بازار های مالی پیشنهاد می نماید .